Privacyverklaring Ferm’ Eline vzw

Ferm’ Eline vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. We vinden het belangrijk om te benadrukken dat wij met respect omgaan met de gegevens van onze donateurs, partners en andere sympathisanten. Wij geven ze niet door aan derden, tenzij dat strikt nodig is voor het uitvoeren van een noodzakelijk proces. 

Iedereen kan steeds haar/zijn gegevens bij ons opvragen, nakijken en verbeteren indien nodig. Dit kan ten allen tijde door contact op te nemen met 

Ferm’ Eline vzw
t.a.v. Kris Moeremans
Ernest Van Dijckkaai 28 te 2000 Antwerpen
kris@Ferm-Eline.be +32 478284092

In deze Privacy policy willen we u informeren over welke gegevens we verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. Ferm’ Eline vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt (zie hieronder);
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van noodzakelijke processen die we zelf niet kunnen uitvoeren of die wettelijk verplicht is.

Als Ferm’ Eline vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Ferm’ Eline vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen: op grond van de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen;
 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Ferm’ Eline vzw: op grond van uitvoering van een overeenkomst;
 • op grond van wettelijke verplichtingen (bv. met het oog op het afleveren van fiscale attesten)
 • voor sensibilisering en informatie van ons netwerk: op grond van een gerechtvaardigd belang nl. het voortbestaan van de organisatie (realisatie inhoudelijke en financiële doelstellingen)

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail;
 • Financiële gegevens in het raam van een gift;
 • Andere gegevens in het raam van een deelname aan één van onze activiteiten.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen en bewaren ze niet langer dan nodig.

Wij verwerken geen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken in principe nooit gegevens aan derden tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijv. voor het uitreiken van fiscale attesten).

Bewaartermijn

Ferm’ Eline vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft altijd recht op inzage en recht op verbetering of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Neem hiervoor contact op met
Ferm’ Eline vzw
t.a.v. Kris Moeremans
Ernest Van Dijckkaai 28 te 2000 Antwerpen
kris@Ferm-Eline.be +32 478284092

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan).

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij op uw verzoek ingaan.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt. Om dat te meten, gebruiken wij Google Analytics. Op Ferm-Eline.be worden analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je activiteiten op onze website niet persoonlijk tot bij jou herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via bovenstaande contactgegevens. U heeft daarnaast altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacyverklaring

Ferm ‘Eline vzw kan haar privacyverklaring wijzigen. Oudere versies van onze privacyverklaring kunt u altijd opvragen.
1 mei 2023